Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Postanowienia Ogólne

1.1 Właścicielem strony jest:
Drukarnia EXPOGRAF Bogdan Stachowiak
ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 6
01-943 Warszawa
NIP: 525-106-47-73

wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 10306 prowadzonej przez Prezydent M.st. Warszawy, zwanej dalej jako "Drukarnią" „administratorem” lub „usługodawcą”.

1.2 Serwis dostępny jest pod adresem http:// www.expograf.com.pl

1.3 Niniejszy regulamin określa:
a) ogólne warunki korzystania z serwisu;
b) zasady przyjmowania zamówień;
c) warunki reklamacji;
d)  przyjmowanie plików do druku;
e) odpowiedzialność Drukarni;

f) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;

Polityka prywatności

SERWIS wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rejestracji statystyk odwiedzalności serwisu (obsługiwanych przez serwisy zewnętrzne tj. google analytics) oraz w celu prawidłowego działania systemu do projektowania i zapisywania projektów. Bez obsługi plików cookie elementy serwisu składanie zamówień mogą działać nieprawidłowo. Przez używanie serwisu KLIENT wyraża zgodę na używanie cookies. Jeżeli KLIENT nie wyraża zgody na używanie przez serwis ciasteczek, powinien zrezygnować z używania SERWISU. Więcej na temat działania plików cookies (ciasteczek) można znaleźć na tej stronie.

2. Ogólne warunki korzystania z serwisu

2.1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty i usługi Drukarni jest rejestracja na stronie www.expograf.com.pl. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnienie formularza rejestracyjnego, w tym podanie prawdziwego i używanego adresu e-mail wykorzystywanego w dalszej korespondencji. Jest ona równoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
2.2. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu zawarcia i wykonania umowy. Dane osobowe podlegają ochronie i będą przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29.08-1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych jest Drukarnia. Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych, w tym do ich edycji i nanoszenie zmian, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych.
2.3. Klientami Drukarni  mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach, wyposażonych w zdolność do czynności prawnych. Czynności w imieniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach mogą dokonywać jedynie upoważnione do tego osoby. Dokonywanie za pośrednictwem Drukarni czynności prawnych przez osobę nie mającą prawa do ich dokonywania będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
2.4. Drukarnia może w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym pozbawić lub ograniczyć Klienta praw do korzystania z Serwisu w przypadku naruszenia przez Klienta prawa powszechnie obowiązującego, niniejszego Regulaminu, zasad korzystania z Internetu, a w szczególności, gdy Klient:
a) dopuścił się za pośrednictwem Drukarni naruszenia dóbr osób trzecich, b) podał w trakcie rejestracji nieprawdziwe dane, c) nie miał prawa do dokonywania czynności prawnych w imieniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach, d) swoim zachowaniem godzi w dobre imię Drukarni.
2.5. Zabrania się powtórnej rejestracji Klientom, którzy zostali pozbawieni prawa do korzystania z Serwisu bez uprzedniej zgody Drukarni.
2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, podejmuje on środki adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, przeciwdziałające uzyskaniu dostępu do danych osobowych Klientów przez osoby nieuprawnione.
2.7. Klientowi Drukarni zabrania się:
a) korzystania z Drukarni w sposób niezgodny z prawem powszechnie obowiązującym, niniejszym Regulaminem oraz zasadami korzystania z Internetu,
b) przekazywać Drukarni treści niezgodnych z prawem, np. treści naruszające prawa albo dobra osobiste osób trzecich, propagujących treści zabronione,
c) posługiwać się grafikami co do których nie posiada praw autorskich,
d) rozsyłać lub umieszczać w ramach Drukarni niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu,
e) korzystać z Drukarni w sposób mogący zakłócić jej funkcjonowanie, utrudniający do niej dostęp innym użytkownikom albo w inny sposób szkodliwy dla nich lub samej Drukarni,
f) korzystać z treści zamieszczonych na Portalu w sposób wykraczający poza własny użytek.

3. Zamówienia

3.1 Zamówień mogą dokonywać klienci posiadający konto w systemie, lub bez rejestracji, po spełnieniu procedur podanych przez system. Posiadanie konta ułatwia następne zamówienia, jak również umożliwia przyznanie rabatu przy kolejnych zamówieniach. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:
- należy wgrać plik, i skojarzyć plik ze zleceniem;
- dokonać płatności;
- przekazać zlecenie do realizacji;
3.2 Terminy przyjmowania zleceń .
Zamówienia w systemie można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Zamówienia zaakceptowane przez weryfikatora do godz. 15 są realizowane w danym dniu roboczym, po godz. 15 w dniu następnym.
3.3 Warunki realizacji zamówienia
Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) w systemie będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku systemu będą ustalane indywidualnie z klientem.
3.4 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez Drukarnię danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych Drukarnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji. Czas realizacji zleceń liczony jest w dniach roboczych.
3.5 Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości 20zł netto. Zwrot za anulowane zlecenie zostanie pomniejszony o tą kwotę.
3.6 Towar dostarczony do klienta a nie podjęty, pozostaje do odbioru w siedzibie Drukarni  (o czym zamawiający zostanie powiadomiony) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.
3.7 Zamówienia:
- nieopłacone,
- nieprzekazane do realizacji,
- odrzucone i nie wznowione
starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.

4. Reklamacje

4.1 Reklamację może złożyć każdy klient zalogowany w systemie, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć listownie (na adres Drukarni) lub mailowo na adres biuro@expograf.com.pl
4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji
4.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest posługiwać się numerem zlecenia, które chce zareklamować.
4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
4.2.3 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
4.2.4 Terminy zgłoszenia reklamacji
Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
4.2.5 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 15:00.
4.2.6 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
4.2.7 Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego
4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki
4.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru
- Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
- Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.
4.3.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki
- Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy.
- Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.
- Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Drukarnia. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni.

5. Materiały do druku

5.1 Drukarnia nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, Drukarnia może odmówić przyjęcia takiego zamówienia do druku.
5.2 Drukarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta
5.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.
5.4 Wszystkie dokonywane przez Drukarnię ewentualne korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji.
5.5 Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.
5.6 Drukarnia nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.
5.7 Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.

6. Zakres odpowiedzialności serwisu

6.1 Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści przez klienta;
b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym przez klienta. W których nie były dokonywane korekty przez Drukarnię;                                      c) Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm.
d) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
e) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
f) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a Drukarnią.
g) Ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-5% ilości zamówionej przy zakupie.
h) Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 4.3 regulaminu)

Prawa własności intelektualnej

Zawartość strony internetowej www.expograf.com.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu oraz treści w nim zawartych należą do firmy Drukarni EXPOGRAF Bogdan Stachowiak. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do Drukarni. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.expograf.com.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

Ważne informacje

  1. Podczas odbioru prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki. W razie uszkodzeń, w obecności kuriera trzeba spisać protokół szkody. Jest to bezwzględny warunek złożenia reklamacji do firmy kurierskiej.
  2. Nie ma możliwości ustalenia konkretnej godziny dostawy/odbioru zamówienia. Zostaną Państwo poinformowani drogą mailową o wysyłce lub możliwości odbioru zamówienia w naszym biurze.
  3. Nie wysyłamy zamówień za pobraniem.
  4. Przesyłki doręczane są za pośrednictwem firm kurierskich: DHL i innych. Nie ma możliwości wyboru kuriera.

Nie odpowiadamy za opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską.